Watergangen en waterwegen

Watergangen en waterwegen

De gemeente Almere beheert de watergangen en waterwegen in de stad. Dit beheer richt zich op het realiseren van een goede waterkwaliteit, het kwalitatief in stand houden van de watergangen en het bevaarbaar houden van waterwegen voor de pleziervaart. Ook spant de gemeente zich in voor het onderhoud van sluizen en beheer van de Weerwaterhaven (Almere Stad) en de Havenkom (Almere Haven).

Bij het beheer van watergangen en waterwegen komen de volgende grondstoffen vrij:

Biomassa in de vorm van waterplanten: In 2016 zijn in de vaargeulen in het Weerwater en Noorderplassen de waterplanten gemaaid. Tevens zijn voor de evenementen ‘Triathlon’ en een zeilwedstrijd de waterplanten gemaaid. Het vrijgekomen materiaal met een hoeveelheid van 106 ton is afgevoerd door twee aannemers. Het vervoeren en storten van het vrijgekomen materiaal kostte € 54,- per ton.

Houtachtig materiaal in de vorm van beschoeiingen: gegevens momenteel niet bekend.
Houtachtig materiaal in de vorm van steigers: gegevens momenteel niet bekend.
Beton bij kademuren: gegevens momenteel niet bekend.

Contracten
De meeste lopende contracten van de gemeente voor het onderhoud van de openbare ruimte zijn RAW-bestekken. In principe legt de gemeente standaard in deze RAW-bestekken het eigendom van de vrijkomende materialen bij de aannemer. Het terugdraaien van het eigendom van de vrijkomende bouwstoffen zal meer of minderwerk tot gevolg hebben. Hierbij moet rekening gehouden worden met de Wet milieubeheer. Deze bepaalt dat als de opdrachtgever zich wil ontdoen van bepaalde bouwstoffen, het juridische en economische eigendom van deze materialen overgedragen wordt aan de aannemer. Op grond van deze Wet milieubeheer kan alleen worden overgedragen aan de aannemer als deze bouwstoffen niet moeten worden afgegeven aan een op grond van de Wet vergunde inrichting. 

Contracten beheer waterplanten
De gemeente heeft vrijheid in de contracten om de waterplanten op een andere manier te verwerken. 

Gemeentelijk bezit
Het is goed om te beseffen dat de genoemde hoeveelheden gaan over het areaal dat de gemeente in beheer heeft. Beheergebieden van Waterschap Zuiderzeeland, Provincie en Rijkswaterstaat zijn hier niet in opgenomen.