Verharding wegen, straten en pleinen

Verharding wegen, straten en pleinen

In Almere ligt ten opzichte van andere steden meer verharding, omdat hier op de meeste plekken is gekozen voor gescheiden rijbanen voor autoverkeer, bussen en fietsers. De hoeveelheden zijn als volgt:

rijbanen asfalt: ca. 290 km2
rijbanen elementen (oa tegels, klinkers en trottoirbanden): ca. 240 km2
fietspaden asfalt: ca. 180 km2
voetpaden elementen (oa tegels, klinkers en trottoirbanden): ca. 150 km2
overig (oa parkeerstroken, pleinen): ca. 290 km2

Kijk voor de gegevens van 2016 bij het tabje Algemeen onder Reststromen.

In 2014 is 26.500 ton asfalt verwerkt. In 2015 is tot november 18.086 ton asfalt verwerkt. In 2015 is tot november 7.145 ton beton aangebracht in fietspaden.

In 2014 is 23.500 ton asfalt gefreesd en vrij gekomen. In 2015 is tot november 22.593 ton asfalt gefreesd en vrijgekomen. Dit asfalt wordt gebruikt als toevoeging (grondstof) voor het nieuw te leveren asfalt (ca. 50%). Er is in Almere sinds er betonnen fietspaden of wegen worden aangelegd nog nauwelijks sprake geweest van vervanging en dus zijn hierbij slechts minimaal grondstoffen vrijgekomen.

Kosten en opbrengsten van deze reststromen: voor asfalt is het afvoeren en verwerken tot nieuw asfalt op dit moment kostenneutraal. Freesasfalt heeft voor de gemeente een opbrengst van ca. €3,- per ton.

Contracten

De meeste lopende contracten van de gemeente voor het onderhoud van de openbare ruimte zijn RAW-bestekken. In principe legt de gemeente standaard in deze RAW-bestekken het eigendom van de vrijkomende materialen bij de aannemer. Het terugdraaien van het eigendom van de vrijkomende bouwstoffen zal meer of minderwerk tot gevolg hebben. Hierbij moet rekening gehouden worden met de Wet milieubeheer. Deze bepaalt dat als de opdrachtgever zich wil ontdoen van bepaalde bouwstoffen, het juridische en economische eigendom van deze materialen overgedragen wordt aan de aannemer. Op grond van deze Wet milieubeheer kan alleen worden overgedragen aan de aannemer als deze bouwstoffen niet moeten worden afgegeven aan een op grond van de Wet vergunde inrichting. 

Gemeentelijk bezit

Het is goed om te beseffen dat de genoemde hoeveelheden slechts gaan over het gemeentelijk bezit. Wegen van Rijkswaterstaat of de Provincie zijn hier niet in opgenomen.