Riolering

Riolering

In Almere ligt een gescheiden rioleringsstelsel met ca. 1600 kilometer riolering, waarin het water wordt verpompt door middel van 298 rioolpompen. De boekhoudkundige afschrijftermijn van het rioleringssysteem is 60 jaar, maar de gemeente vervangt alleen grootschalig indien het systeem niet meer naar behoren functioneert. Dit betekent dat moeilijk is in te schatten wanneer exact de grote vervangingsgolf van riolering zal ontstaan. De komende 4 jaren verwacht de gemeente geen grootschalige vervangingen van riolering.

Reststromen riolering
Op dit moment komen alleen reststromen vrij wanneer een plaatselijke ingreep nodig is om het systeem weer functioneel te krijgen. Het gaat dus om relatief aantallen die vrijkomen, in 2016 ging het om de volgende hoeveelheden:

18 ton asfalt, kosten €560,- per ton;
1010 m kunststofbuis 125mm, kosten €10.300,- in totaal;
21 GIJ straatkolkkoppen, kosten onbekend;
30 GIJ troittoirkolkkoppen, kosten onbekend;
Van de kolken kan er van uit worden gegaan dat voor elke geplaatste er een afgevoerd is. 

Rioolslib RKG (riolen, kolken, gemalen)
Ieder jaar reinigt de gemeente de riolen, kolken en gemalen, waarbij rioolslib vrijkomt. Dit rioolslib is potentieel een interessante reststroom omdat het op dit moment nog niet verwerkt wordt. Het gaat om de volgende hoeveelheden:

2015: totale afvoer van 1780 ton, dit was een topjaar.
2016: tot 1/8/2016 afvoer van 984 ton, dit is een normale hoeveelheid.

Nu wordt het vrijkomend RKG-slib gestort op Braambergen als afdekgrond, maar het is mogelijk ook toepasbaar in een slibvergister, waar onder toevoeging van warmte biogas gemaakt kan worden. Momenteel heeft oa Waterschap Zuiderzeeland een dergelijke installatie draaien, wellicht dat dit mogelijkheden biedt. De kosten en opbrengsten van reinigen en storten zijn op dit moment niet te herleiden, omdat het geïntegreerd is in huidige contracten.

Contracten
De meeste lopende contracten van de gemeente voor het onderhoud van de openbare ruimte zijn RAW-bestekken. In principe legt de gemeente standaard in deze RAW-bestekken het eigendom van de vrijkomende materialen bij de aannemer. Het terugdraaien van het eigendom van de vrijkomende bouwstoffen zal meer of minderwerk tot gevolg hebben. Hierbij moet rekening gehouden worden met de Wet milieubeheer. Deze bepaalt dat als de opdrachtgever zich wil ontdoen van bepaalde bouwstoffen, het juridische en economische eigendom van deze materialen overgedragen wordt aan de aannemer. Op grond van deze Wet milieubeheer kan alleen worden overgedragen aan de aannemer als deze bouwstoffen niet moeten worden afgegeven aan een op grond van de Wet vergunde inrichting. 

Gemeentelijk bezit
Het is goed om te beseffen dat de genoemde hoeveelheden (riolering en rioolslib) gaan over het systeem dat de gemeente beheert. De reststromen die uit het afvalwater worden gehaald bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie op bedrijventerrein de Vaart zijn eigendom van het Waterschap Zuiderzeeland.