Openbaar groen

Openbaar groen

Gemeente Almere heeft ca. 120.000 bomen (in de wijken en langs de wegen) en ca. 2200 hectare openbaar groen (oa parken, bermen, bossen, etc.) in beheer. Het openbaar groen van Almere bevat vaak karakteristieke en landschap structurerende elementen. De biomassa die hieruit bij het onderhoud vrij komt, verdwijnt op dit moment nog voor het grootste deel uit Almere. Een deel hiervan zou aangewend kunnen worden voor circulair hergebruik of voor hernieuwbare duurzame energieopwekking.

Reststromen openbaar groen

Op basis van het feit dat slechts een deel van de totale biomassapotentie beschikbaar is voor verwerking zijn de cijfers als volgt: 

Houtige biomassa: circa 10.000 ton per jaar aan vers materiaal (chips, shreds) (waarvan 1500 ton van de afvalbrengstations);

Grasachtig materiaal en bladeren: ca. 10.000 ton per jaar vers materiaal.

De houtachtige biomassastroom levert de gemeente op dit moment geld op, omdat het wordt gebruikt om de aanneemsom te drukken. De grasachtige materialen en bladeren kosten de gemeente geld om te verwerken.

Aandachtspunten reststromen openbaar groen

Contracten

De meeste lopende contracten van de gemeente voor het onderhoud van de openbare ruimte zijn RAW-bestekken. In principe legt de gemeente standaard in deze RAW-bestekken het eigendom van de vrijkomende materialen bij de aannemer. Het terugdraaien van het eigendom van de vrijkomende bouwstoffen zal meer of minderwerk tot gevolg hebben. Hierbij moet rekening gehouden worden met de Wet milieubeheer. Deze bepaalt dat als de opdrachtgever zich wil ontdoen van bepaalde bouwstoffen, het juridische en economische eigendom van deze materialen overgedragen wordt aan de aannemer. Op grond van deze Wet milieubeheer kan alleen worden overgedragen aan de aannemer als deze bouwstoffen niet moeten worden afgegeven aan een op grond van de Wet vergunde inrichting. 

Ecosysteemdiensten van groen voor de stad

Naast het behoud van landschappelijke waarden is ook het behoud van verschillende ecosysteemdiensten (zoals ecologische waarde) van het openbaar groen voor gemeente Almere belangrijk. Zo staat in het coalitieakkoord benoemd dat Almere een stad moet worden (blijven) met een rijkdom aan planten, dieren en groen om van te genieten. 

In de potentie biomassa is daardoor geen ruimte voor de maximalisering van de oogst in biomassa. In een verkenning door Sweco in 2015 is ingeschat dat circa 1/3 deel van de potentie niet gewenst is te oogsten om ecologische redenen en circa 1/3 deel op korte en middellange termijn niet geoogst zal worden om economische redenen. Dit zou betekenen dat op de korte termijn circa 1/3 deel van de biomassapotentie beschikbaar is voor circulair hergebruik en energiedoeleinden. Door ketenoptimalisatie, optimalisatie in beheer, en verwachte stijging van biomassaprijzen kan dit aandeel toenemen tot circa 50%.

Gemeentelijk bezit

Het is goed om te beseffen dat de genoemde hoeveelheden gaan over het areaal dat de gemeente in beheer heeft. Beheergebieden van Staatsbosbeheer, Flevolandschap, Provincie of Rijk zijn hier niet in opgenomen.