Kunstwerken

De gemeente Almere heeft ongeveer 500 kunstwerken (veelal bruggen en viaducten) in beheer. Deze zijn onder te verdelen in ca. 310 betonnen objecten, 30 stalen en 160 houten objecten. De betonnen en stalen kunstwerken hebben nog een restlevensduur van minimaal 25 jaar.

De afgelopen jaren zijn al diverse houten bruggen vervangen door nieuwe bruggen. Bij nieuwbouw worden deze uitgevoerd met staal en/of kunststof (bamboecomposiet) of ze krijgen een betonnen uitvoering. Ook wordt in het kader van betaalbaar houden van de beheeropgave bekeken welke bruggen gesloopt kunnen worden en niet meer terug hoeven te komen. Gemiddeld genomen verwacht de gemeente Almere de komende jaren 6 tot 8 houten bruggen per jaar te gaan slopen, waarvan een deel dus niet wordt vervangen.

Reststromen kunstwerken

Reststromen uit sloop houten bruggen
Afhankelijk van de uitvoering van de brug komt hout en beton (funderingen) vrij. Ter indicatie kan worden aangegeven dat de gesloopte Tikkertjebrug een betonfundering van 21 m3 en een houten bovenbouw van 16 m3 Azobé had. De hoeveelheden reststromen zijn sterk afhankelijk van de bruglengte en de staat van het materiaal.

Reststromen uit dagelijks onderhoud houten bruggen
Bij het dagelijks onderhoud heeft de aannemer in 2016 ca. 2500 meter dekplanken vervangen. Dit zijn planken die plaatselijk versleten of gebroken zijn. Deze 2500 meter dekplanken zijn afgevoerd en hiervoor zijn nieuwe geleverd.

Kosten gemeente voor afvoer reststromen

Bij de huidige uitvragen naar aannemers, wordt een totaalpakket gevraagd. De aannemer dient rekening te houden met o.a.de bereikbaarheid en bijvoorbeeld het nemen van verkeersmaatregelen. Deze kosten zijn dan ook meegenomen in de totaalkosten. De afvoer en verwerking van de Dukdalfbrug en de Tikkertjebrug (beide betonfundering en houten bovenbouw) hebben de gemeente ca. €18.000,- per brug gekost.

De volgende twee bruggen heeft de gemeente als onderdeel van een bestek kunnen onderbouwen, waardoor de uitvoeringskosten en algemene kosten en bijvoorbeeld verkeersmaatregelen apart verrekend worden. De afvoer en verwerking van de Zeistbrug en de Handbalbrug (beide geheel hout en onderdeel van een bestek) hebben de gemeente ca. € 4.000,- gekost.

Opbrengsten uit deze reststromen

Wat de opbrengsten van deze bruggen zijn, is voor de gemeente niet te achterhalen. In gesprekken met aannemers wordt duidelijk dat dit per gesloopte brug sterk varieert. De ene brug is praktisch niet voor hergebruik geschikt, een andere brug kan voor delen worden hergebruikt. 

Contracten onderhoud en vervanging bruggen

Tot nu toe vermeldt de gemeente in bestekken, dat vrijkomend materiaal vervalt aan de aannemer en dat het materiaal geschikt is voor hergebruik. Dit is voor de gemeente de goedkoopste manier. Als de gemeente gaat voorschrijven dat bepaalde voor hergebruik geschikte delen apart gedemonteerd moeten worden dan gaat dit extra kosten.

Volgend jaar wordt een brug vervangen, waarvan het brugdek enige jaren terug is vernieuwd. In het bestek is daarom aangegeven dat de aannemer dit onderdeel bewust moet demonteren en afvoeren naar het depot van de aannemer die dagelijks onderhoud uitvoert. Deze planken worden dan hergebruikt door de aannemer die het dagelijks onderhoud uitvoert.

Gemeentelijk bezit

Het is goed om te beseffen dat de genoemde hoeveelheden slechts gaan over het gemeentelijk bezit. Kunstwerken van Rijkswaterstaat of de Provincie zijn hier niet in opgenomen.