Reststromen

Algemeen

TNO heeft voor Almere onderzoek gedaan naar de afvalstromen in de stad en de volumes. Centrale vraag: welke afvalfracties hebben de grootste potentie om via een ander (nieuw) circulair productieproces een betere business case op te leveren voor de afvalverwerker? Belangrijke indicatoren: Hoe groot is de afvalfractie? Wat zijn de verwerkingskosten van de afvalfractie? Welke materialen bevat een afvalfractie? Welke materialen zijn het meest waardevol? Daarnaast zijn er per reststroom uit de openbare ruimte door de gemeente factsheets gemaakt. Deze worden nog aangevuld met relevante informatie over volumes en stromen. 

Lees meer

Openbaar groen

Gemeente Almere beheert het grootste deel van de droge en natte infrastructuur, bos en landschap en openbaar groen in Almere. Het huidige beheer is primair gericht op behoud van recreatie, ecologie, landschap, de functionaliteit (weg- en waterbouwkundig, veiligheid, doorstroming, etc.) en beperking van beheerskosten. De productie van biomassa (veelal gras of snoeihout) is op dit moment geen onderdeel van het beheer, eerder juist het tegengaan van productie, omdat het beheer en de afvoer van biomassa juist kosten met zich mee brengen.

Lees meer

Watergangen en waterwegen

De gemeente Almere beheert de watergangen en waterwegen in de stad. Dit beheer richt zich op het realiseren van een goede waterkwaliteit, het kwalitatief in stand houden van de watergangen en het bevaarbaar houden van waterwegen voor de pleziervaart. Ook spant de gemeente zich in voor het onderhoud van sluizen en beheer van de Weerwaterhaven (Almere Stad) en de Havenkom (Almere Haven).

Lees meer

Verharding wegen, straten en pleinen

In Almere ligt ten opzichte van andere steden meer verharding, omdat hier op de meeste plekken is gekozen voor gescheiden rijbanen voor autoverkeer, bussen en fietsers. Verharding betreft asfalt en betonnen klinkers.

Lees meer

Kunstwerken

De gemeente Almere heeft ongeveer 500 kunstwerken (veelal bruggen en viaducten) in beheer. Deze zijn onder te verdelen in ca. 310 betonnen objecten, 30 stalen en 160 houten objecten. De betonnen en stalen kunstwerken hebben nog een restlevensduur van minimaal 25 jaar. De afgelopen jaren zijn al diverse houten bruggen vervangen door nieuwe bruggen. Bij nieuwbouw worden deze uitgevoerd met staal en/of kunststof (bamboecomposiet) of ze krijgen een betonnen uitvoering. Ook wordt in het kader van betaalbaar houden van de beheeropgave bekeken welke bruggen gesloopt kunnen worden en niet meer terug hoeven te komen. Gemiddeld genomen verwacht de gemeente Almere de komende jaren 6 tot 8 houten bruggen per jaar te gaan slopen.

Lees meer

Riolering

In Almere ligt een gescheiden rioleringsstelsel met ca. 1600 kilometer riolering, waarin het water wordt verpompt door middel van 298 rioolpompen. De boekhoudkundige afschrijftermijn van het rioleringssysteem is 60 jaar, maar de gemeente vervangt alleen grootschalig indien het systeem niet meer naar behoren functioneert. Dit betekent dat moeilijk is in te schatten wanneer exact de grote vervangingsgolf van riolering zal ontstaan. De komende 4 jaren verwacht de gemeente geen grootschalige vervangingen van riolering.

Lees meer

Openbare verlichting en verkeerslichten

In Almere staan 45.000 openbare lichtpunten. Deze gebruiken gemiddeld <30watt (in NL is dit gemiddeld 60 watt). 15% van de lichtmasten is voorzien van LED armaturen, 65% is PLL (soort spaarlamp) a 24 watt. De gemiddelde levensduur van de PLL lampen is 6 jaar. De gemeente vervangt in de komende 10 jaar alle openbare verlichting en verkeerslichten door LED. In Almere zijn 120 kruisingen voorzien van meerdere verkeerslichten in eigendom van de gemeente.

Straatmeubilair en andere elementen in de openbare ruimte

Een stad heeft ook nog allerlei objecten in de openbare ruimte, ook wel straatmeubilair genoemd. Bankjes, abri’s, speelplaatsen in wijken, etc. Mogelijk hebben we nog een reststroom die niet specifiek uit de openbare ruimte komt, maar waar wel een goed idee voor is. Bijvoorbeeld alle oude kliko's uit Almere, die zijn ingeleverd en moeten worden vernietigd. Binnenkort komt er meer informatie over deze overige reststromen beschikbaar.

Lees meer