Eisen

Eisen

1: Doelstelling 

Minimaal moet de doelstelling van het project zijn om binnen drie jaar, vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst, nieuwe economische activiteiten te ontwikkelen die:

o bijdragen aan het versterken van de concurrentiepositie voor circulaire economie in de MRA.
o bijdragen aan de ambities van Almere gerelateerd aan ‘Growing Green Stadsbeheer’ en ‘Stad zonder Afval’;
o bijdragen aan circulaire gebiedsontwikkeling dan wel –beheer zodanig dat de functie van de openbare ruimte wordt versterkt
o CO2 reduceren;
o werkgelegenheid in Almere bieden, dat wil zeggen betaalde banen ook voor lager opgeleiden.
o Social return on investment (SROI) betekent: ‘iets teruggeven aan de samenleving’. Als gemeente vinden wij het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving en perspectief heeft op werk en inkomen, naar kennis en kunde. Van de inschrijver eist de gemeente dan ook om 2% van de totale bruto opdrachtsom (bedrag nodig voor de cofinanciering) in het kader van SROI aan te wenden om werkzoekenden of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. De werkelijke invulling (wie, wanneer, waar inzetten) wordt na gunning in een plan van aanpak tussen prijswinnaar en het projectbureau SROI van de gemeente overeengekomen. In de bijlage SROI is een beschrijving van de uitgangspunten en de werkwijze van het programmabureau SROI opgenomen. 

o zich verbinden aan start-ups, waarmee zij kans krijgen zich te bewijzen als onderdeel van de totale business case.

2: Lokale inbedding

Gebruik maken van en aansluiten bij bestaande energie en activiteiten in de MRA en Almere. Dus geen overlap van bestaande activiteiten en zorgen voor regionale inbedding in bestaande ecosystemen. Helder moet zijn op welke manier en met welke partijen in de regio en Almere aansluiting wordt gemaakt om het project te realiseren, zodat het complementair is aan wat er elders in de Metropool Regio Amsterdam (MRA) en Almere gebeurt. Helder moet zijn op welke wijze wordt bijgedragen aan de ambitie van de MRA om als grondstoffen hub koploper te zijn op het gebied van circulaire economie en wordt bijgedragen aan de ambitie van Almere als Stad zonder Afval. Zie www.upcycle-city.nl.

3: Financiering 

Het Fonds Verstedelijking Almere (Gemeente Almere, provincie Flevoland en het Rijk) stelt cofinanciering beschikbaar van maximaal 1 miljoen euro in 2017. 

Eenzelfde bedrag is opgenomen in het meerjarenprogramma voor het Fonds Verstedelijking Almere voor respectievelijk de jaren 2018 en 2019. Een definitief besluit over de inzet van deze middelen als cofinanciering in 2018 en 2019 volgt respectievelijk najaar 2017 en 2018.

Dit is inclusief mogelijke daarover af te dragen BTW, afhankelijk van de plannen zoals die door de inschrijver worden ingediend. De inschrijving dient uit te gaan van een eigen inbreng vanuit de inschrijver (samenwerkingsverband) die minstens het drie dubbele (1:3) bedraagt van de gevraagde cofinanciering. De inbreng van de consortia mag in cash en/of in kind zijn. 

4: Business case 

Het doel van de competitie is expliciet dat de inschrijver met de eventuele samenwerkingspartijen komt  tot zelfstandige bedrijfsvoering. De gemeente Almere wil in de totstandkoming ervan investeren, maar de inhoud van het projectplan moet gericht zijn op zelfstandige exploitatie, zonder additionele overheidsfinanciering. Er moet daarom sprake zijn van een positieve business case. Dit wil zeggen dat na de inzet van de cofinanciering sprake is van een project c.q. economische activiteit waarbij de baten minimaal gelijk of groter gaan zijn dan de kosten. Hiermee wordt de continuïteit na afloop van de cofinancieringsperiode gegarandeerd. 

5: Ontwikkeltraject met mijlpalen 

De plannen dienen een beschrijving van de uitvoering te bevatten. Daarin moet een voorstel staan met belangrijke mijlpalen. Deze mijlpalen zijn belangrijke momenten waarop resultaten langs de door de inschrijver opgestelde meetlat worden gelegd. Aan de inschrijver met eventuele samenwerkingspartijen wordt gevraagd om een aantal mijlpalen als go-no go momenten voor de cofinanciering aan te wijzen. Aan het behalen van deze go-no go momenten wordt de uitkering van de cofinanciering voor de daarop volgende tranche gekoppeld. Deze mijlpalen worden vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst.

6: Administratie 

Voor de verantwoording van de financiële investering van inschrijver, het monitoren van de voortgang tijdens de uitvoering van het project en voor de verantwoording van de doelstellingen en resultaten wordt verwacht dat de inschrijver een projectadministratie bijhoudt. In de overeenkomst die met inschrijver bij een positief onderhandelingsresultaat wordt afgesloten, wordt verder uitgewerkt hoe deze verantwoording vorm krijgt en wordt geadministreerd.