Beoordelingscriteria tweede ronde

Beoordelingscriteria tweede ronde

In de tweede worden maximaal vijf inschrijvers, waarvan de planvoorstellen door de jury in de eerste ronde als beste zijn beoordeeld, uitgenodigd worden hun visie en doorkijk verder uit te werken en te onderbouwen en daarnaast een presentatie hiervan aan de jury te geven. 

De jury hanteert in de tweede ronde de volgende criteria om tot een integrale beoordeling te komen:

1 Visie en innovatie 
2 Samenwerking 
3 Implementatie en haalbaarheid 
4 Impact 

Bij deze criteria let de jury op de volgende aspecten: 

1. Visie en innovatie

In hoeverre wordt aangetoond dat de inschrijver inzicht heeft op de ontwikkelingen rondom het verwaarden van restromen uit de stad als grondstof voor nieuwe producten en de wijze waarop zijn projectplan een positieve bijdrage levert aan de ambitie van Stad zonder Afval?

In hoeverre legt het projectplan nieuwe en originele verbanden tussen verschillende stedelijke reststromen dan wel onderdelen in de keten om te komen tot nieuwe producten? Is er na afloop van de driejarige periode iets nieuws toegevoegd aan Almere of iets bestaands substantieel opgeschaald? 

2. Samenwerking 

De meerwaarde die de voorgestelde samenwerking tussen verschillende onderdelen van de bestaande infrastructuur en het ecosysteem op het gebied van de circulaire economie in Almere en de MRA genereert.

In welke mate wordt gebruik gemaakt van de bestaande infrastructuur en het ecosysteem in Almere en de MRA? Wordt door de samenwerking meerwaarde gegenereerd bij het combineren van verschillende disciplines? 

De kwaliteit en expertise op het gebied van circulaire economie van de sleutelpersonen die door de inschrijver worden ingezet ten behoeve van de uitvoering van de inschrijving 

Is de kennis, kunde en ervaring van de personen die de inschrijving gaan uitvoeren toereikend? Zijn de benodigde kwaliteiten aanwezig binnen het team dat de activiteiten uit gaat voeren? 

Lukt het de inschrijver een team te bouwen dat de resultaten succesvol gaat realiseren? Hoe blijven de juiste mensen betrokken bij de werkzaamheden? 

Zijn bij het plan de juiste samenwerkingspartners betrokken en zijn deze voldoende gecommitteerd? Kunnen de samenwerkende partijen eventueel anderen voldoende overtuigen om mee te doen om de resultaten te bereiken? Kan de inschrijver met het voorgestelde team / samenwerkingspartners het resultaat garanderen ook op termijn?

3. Implementatie en haalbaarheid 

Helderheid van de beschrijving van de verdiepingsslag van de visie ten opzichte van de inzending uit de 1e ronde, met daarbij uitwerkingen meer in detail (implementatie). Met behoud van de in de 1e ronde gepresenteerde uitgangspunten en waarden.

Op welke manier wordt de visie uitgewerkt naar het juiste detailniveau? Is helder wat de partijen gaan doen om het resultaat te bereiken? 

Uitvoerbaarheid van de ontwikkelstrategie met mijlpalen en resultaatverplichtingen (zo SMART mogelijk). 

Zijn de doelen van de inschrijving helder? Is duidelijk op welk moment wat gebeurt om de gestelde doelen te bereiken? Zijn de mijlpalen helder gedefinieerd? Worden de risico’s benoemd? 

Is er sprake van een realistische planning zodat doelen en mijlpalen in deze opdracht op tijd behaald worden? 

Is er sprake van een realistische begroting? Wat is de hoogte van het financiële commitment van de inschrijvers op deze opdracht in verhouding tot de gevraagde cofinanciering vanuit het Fonds Verstedelijking Almere? Kunnen de inschrijvers zorgen voor voldoende inkomsten? Is voldoende afgestemd op de gemeentelijke begrotingscyclus dat wil zeggen definitieve besluiten over middelen FVA voor 2018 en 2019 ?

Hoe goed doordacht en onderbouwd is de uitvoeringsbegroting en hoe denkt de inschrijver inkomsten te creëren na het aflopen van de cofinanciering en hoe haalbaar en waarschijnlijk is dit? Kortom: hoe overtuigend is het dat het project na afloop van de cofinanciering uit het Fonds Verstedelijking Almere ook onafhankelijk van die cofinanciering kan voortbestaan als economische zelfstandige activiteit.

4. Impact 

De impact die het plan heeft op de circulaire economie en werkgelegenheid, met name voor betaalde banen voor laag opgeleiden en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in Almere en de concurrentiepositie van de MRA op dit gebied. In welke mate versterkt de inschrijving de werkgelegenheid in Almere?
In welke mate wordt de economische groei – ook op de lange termijn- gestimuleerd? 
Komen er nieuwe economische activiteiten door realisatie van de inschrijving ?

Presentatie
De inschrijvers dienen in de tweede ronde hun plannen in een presentatie toe te lichten. De presentaties staan gepland tussen 15-5-2017 en 19-5-2017. Inschrijvers krijgen maximaal 45 minuten om hun inschrijving te presenteren en om de vragen van de jury te beantwoorden. 

Zie het aanbestedingsdocument op www.tenderned.nl voor de volledige informatie.