Ambities

Almere 2.0 Energy on Upcycling

Almere is ambitieus op het gebied van energie en de verwerking van afval. Binnen Almere wordt de lat hoog gelegd op twee onderdelen. Het streven is om in 2022 zowel energieneutraal als afvalloos te zijn. Almere wordt een stad waar zoveel mogelijk energie wordt benut uit hernieuwbare bronnen en waar afval wordt gebruikt als grondstof. 

Lees meer

Innovatieagenda

De gemeente Almere zet extra geld in om innovatieve programma’s en projecten in de stad te stimuleren. Experimenteren, pionieren, het zit in het DNA van deze stad. Almere heeft een ondernemende bevolking en met de Floriade als katalysator werkt de stad actief aan haar ontwikkeling als ‘green city’. Door ruimte te bieden aan innovatieve ontwikkelingen kan Almere zijn aantrekkingskracht vergroten. 

Lees meer

Stad zonder Afval

Almere wil een stad zonder afval worden. Het doel is om in 2020 in Almere gemiddeld nog maar 50 kilo restafval per persoon per jaar over te houden. Op dit moment bestaat het restafval nog voor driekwart uit ander afval dat daar niet in thuishoort, zoals papier, plastic, glas en bioafval. Als we die grondstoffen uit ons afval gescheiden inleveren, kunnen deze hergebruikt worden en zijn er minder grondstoffen nodig voor nieuwe producten. 

Lees meer

Upcycle Centrum

De gemeente Almere bouwt in 2017 in Almere Haven een nieuw Upcyclecentrum grenzend aan het Floriade, de Wereld Tuinbouwtentoonstelling in 2022. Het nieuwe Upcyclecentrum draagt bij aan de circulaire economie waarin grondstoffen zo optimaal mogelijk worden hergebruikt. Ook levert het Upcyclecentrum een positieve bijdrage aan de opgave om in 2020 van Almere een afvalloze en energieneutrale stad te willen maken. 

Lees meer

Floriade 2022

Wat kan groen voor jou en de wereld doen? Die vraag wordt beantwoord door de Floriade Almere 2022! Tijdens een half jaar durende Wereld Expo staat de impact van bloemen en planten, gezonde voeding, groene innovaties en vernieuwende architectuur op jouw leven in de stad centraal.

Lees meer

Grondstoffen Collectief Almere

De Grondstoffen Collectief Almere is een open innovatieplatform waar bedrijven samen zoeken naar innovatieve oplossingen voor het creëren van waarde uit reststromen. Geïnteresseerde bedrijven kunnen aansluiten bij de Grondstoffen Collectief Almere en mee-investeren in de ontwikkeling van producten.

Lees meer

Citylab Stedelijke Grondstoffen

Het Floriadegebied (en het aanpalende bedrijventerrein De Steiger) zijn in de actieagenda van de MRA gekozen als één van de pilotgebieden voor de transitie naar een circulaire economie. Dit maakt Almere een logische plaats als experimenteerruimte voor circulaire initiatieven. Om koplopers van bedrijven innovatieruimte te geven om de circulaire economie verder te ontplooien is een experimenteerruimte met een gunstig vestigingsklimaat belangrijk. In samenwerking met de ministeries I&M en EZ wil Almere in het verlengde van de ingebruikname van het Upcycle Centrum in 2017 een vervolgmilieu opzetten in het gebied van de Steiger: een landelijke pilot Citylab stedelijke grondstoffen.

Lees meer